No.49

No.49

No.50 

No.50

No.51

No.51

No.52

No.52

No.53

No.53

No.54

No.54

No.55

No.55

No.56

No.56

No.57

No.57

No.58

No.58

No.59

No.59

No.60

No.60

No.61

No.61

No.62

No.62

No.63 石ケ戸の岩

No.63

No.64 清流

No.64

No.65

No.65

No.66

No.66

 

新館のホームへジャンプ

 

本館のホームへジャンプ